CONTACT en Doelstelling

10jun - door admin - 0 - Over Doelstelling Organisatie

index

 STOP DE BEZETTING maakt deel uit van een mondiale beweging tegen racisme, discriminatie, uitbuiting en onderdrukking. Zij zet zich expliciet in voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk, zoals die in VN resoluties en beginselen van het Internationaal Recht zijn vastgelegd.

Wij rekenen op uw steun, om ons werk voort te zetten, wij bestaan inmiddels al 10 jaar en hebben vele projecten ondersteund!

U kunt ons helpen nog groter te worden  on streven is , reizen naar Palestina te organiseren, up-to-date media artikelen, rapporten, lezingen, politieke statements!

Dus ondersteun ons in ons werk  en doneer naar:

STICHTING STOP DE BEZETTING

BANK SNS:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Of DONEER via PAYPAL

[paypal_donation_button]

https://www.facebook.com/ groups/340698247030/
stop

Algemene doelstelling

Steun verlenen aan het Palestijnse volk bij het stoppen van de bezetting door Israël en de erkenning van een autonoom Palestina, met verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, waaronder het recht op zelfbeschikking, recht op de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie.

 

Specifieke doelstellingen

De specifieke doelen van de Stichting zijn drieledig:

§  Informatieverstrekking over de bezetting (en de beëindiging daarvan) van Palestina door Israël;

§  Politieke lobby bij regeringen (met name de lidstaten van de Europese Unie) om Israël te bewegen zich terug te trekken uit alle sinds negentienhonderd zevenenzestig (1967) bezette gebieden en uitvoering te geven aan VN en andere resoluties ter zake;

§  Concrete steun aan het Palestijnse volk tijdens dit proces
Toetsingskader en uitgangspunten

In het nastreven van haar doelstellingen zal de Stichting zich laten leiden door:

 

o   Internationaal recht

Dit recht is vastgelegd in uitspraken en resoluties van instellingen zoals die van de VN, Geneefse Conventies, het Internationaal Gerechtshof, e.d.) alsmede door uitspraken en rapporten ter zake van gezaghebbende internationale instellingen (zoals Amnesty International);
o   Legitimiteit

In de besluitvorming omtrent zaken die hun toekomst raken dienen Palestijnen, binnen en buiten Palestina, een stem te hebben;

o   Geweldloosheid

De Stichting zal haar doelen nastreven met geweldloze acties en middelen.

Doelstellingen van de Stichting
Op weg naar een rechtvaardige vrede zonder muur
De Stichting Stop de Bezetting streeft naar een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen. Zij baseert zich daarvoor op de vele instrumenten van het internationale recht, waaronder laatstelijk de Adviserende Opinie over bestaand internationaal recht van het Internationale Gerechtshof van 9 juli 2004 aangaande “Wettelijke gevolgen van de bouw van een muur in het Bezette Palestijnse Territorium”. Deze uitspraak instrueert Israël om de afscheidingsmuur op Palestijns grond gebied af te breken en de getroffen Palestijnen schadeloos te stellen.

Terugtrekking uit de bezette gebieden
Ook wordt van Israël geëist, dat het land zich terugtrekt uit alle Bezette Gebieden, zoals vastgelegd in Veiligheidsraad resolutie 242 van 22 november 1967. Daarna dienen tussen partijen op basis van het vigerend internationaal recht onderhandelingen plaats te vinden op voet van gelijkheid over een rechtvaardige en duurzame vrede. Staatsgrenzen dienen vastgesteld te worden. Minimaal dienen ook regelingen getroffen te worden die recht doen aan het recht op terugkeer van de in de veertiger jaren van de vorige eeuw verdreven Palestijnen (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 194 (III), 1948) en aan de verdeling en het bestuur over Jeruzalem (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 181 (II) , 1947).

De bezetter heeft plichten
Israël dient in de tussentijd de verantwoordelijkheid op zich te nemen van bezettende macht, zoals vastgelegd in de Geneefse Conventies. Daaronder vallen met nadruk: de veiligheid van de Palestijnse bevolking, hun onderwijs en hun gezondheidszorg. Onder erkenning van het recht op zelfverdediging van de Palestijnen, ook gewapenderhand, dienen partijen zich te onthouden van geweld tegen burgerdoelen. Daarbij ligt een speciale verantwoordelijkheid van de oppermachtige bezettende macht, Israël.

De verantwoordelijkheden van de EU en de lidstaten
Daarnaast spreekt de Stichting Stop de Bezetting de Europese Unie en de lidstaten, en met name Nederland, aan op hun verantwoordelijkheid de rechtvaardige en duurzame vrede tussen partijen in het conflict te bevorderen. Desnoods dient de bezettende macht, Israël, gedwongen te worden het internationale recht terzake uit te voeren. De EU moet bij weigering dit te doen, strenge maar vreedzame dwangmiddelen, zoals politieke, economische, financiële, juridische sancties opleggen. Militaire samenwerking wordt opgeschort en een restrictief visumregiem wordt de Israëlische staatsburgers opgelegd. Deze maatregelen blijven van kracht tot Israël zich voegt naar het internationale recht en zicht ontstaat op echte vrede.

Verlichting van het lijden van de Palestijnse bevolking
Waar mogelijk, zet de Stichting zich in om het lijden van de Palestijnse bevolking te verlichten. Dat wordt onder andere gedaan ter bescherming van Palestijnse jonge mensen tegen de agressie van kolonisten – onder de bescherming van de Israel Defence Forces – gericht tegen de Palestijnse bevolking van Hebron. Ook wordt in samenwerking met de autoriteiten van Qatar medische zorg geboden aan vrouwen met nog behandelbare borstkanker en kinderen met nog behandelbare vormen van leukemia op de Westelijke Jordaanoever en vooral in Gaza.

Mvg Sonja van den Ende

Voorzitter Stop de bezetting

[paypal_donation_button]

Share This:

Share This: